การประชุมช่วยเหลือผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ คณาจารย์และนิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรรวมถึง
เจ้าหน้าที่ฯ ที่เกี่ยวข้อง เร่งหารือช่วยเหลือผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน