เกี่ยวกับมูลนิธิ

ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ (ศธส.) (เดิม)

เริ่มต้นที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสภามหาวิทยาลัยนเรศวรอนุมัติให้ จัดตั้งเป็นหน่วยงานอิสระในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในปี พ.ศ. 2541 สำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วัตถุประสงค์เริ่มต้นเพื่อวิจัยค้นหาดัชนีความเป็นธรรมทางสุขภาพในแง่มุมต่างๆ และทดสอบความน่าเชื่อถือ ตลอดจนการนำไปใช้ประโยชน์ได้ของดัชนีเหล่านั้น สร้างเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยและการใช้ประโยชน์จากดัชนีความเป็นธรรมทางสุขภาพกับ​นักวิชาการสาขาต่าง ๆ และกับผู้วางแผนนโยบายสาธารณสุขและนโยบายสาธารณะในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นศูนย์ข้อมูลและเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของความเป็นธรรมทาง
สุขภาพในประเทศไทย

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 จังหวัดพิษณุโลก อนุมัติให้จัดตั้ง มูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ (มศธส.) เพื่อเป็นหน่วยงานนิติบุคคล​ตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการโครงการวิจัย บริการด้านวิชาการ และการกุศล ส่งเสริมการลดช่องว่างในการมีสุขภาวะที่ดี เพื่อสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม


วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

  1. บริหารจัดการและสร้างองค์ความรู้ด้านความเป็นธรรมทางสุขภาพและสังคม
  2. สนับสนุนให้สังคมและกลุ่มต่าง ๆ ในระบบสุขภาพ สร้างความตื่นตัวแก่สังคมด้วยกิจกรรมติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพและสังคม
  3. ส่งเสริมและฝึกอบรมให้เกิดผู้มีความรู้ความชำนาญในการติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพและสังคม
  4. เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการและการวิัจัยทางด้านสุขภาพและสังคม ให้กับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานไม่แสวงกำไร
  5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด ฯลฯ