โรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ

การตรวจ DNA เป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพิสูจน์สัญชาติ การเลือกติดต่อโรงพยาบาลต้องทราบว่า โรงพยาบาลอะไรที่สามารถตรวจเทียบคู่ได้บ้าง เพราะบางโรงพยาบาลไม่มีสารเคมีในกาตรวจสารพันธุกรรมระหว่าง ป้ากับหลาน เป็นต้น ดังนั้นควรจะมีการตรวจสอบก่อนไม่เช่นนั้น จะต้องมีการส่งเอกสารไปมาระหว่างโรงพยาบาลอีก ซึ่งทำให้การตรวจล่าช้าออกไปอีก  ข้อมูลข้างใต้จึงเป็นการรวบรวมโรงพยาบาลที่ให้บริการการตรวจสารพันธุกรรม ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น และเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ โรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์ (บาท) พ่อ แม่ พี่ น้อง ญาติฝ่ายมารดา ญาติฝ่ายบิดา เบอร์ติดต่อ ระยะเวลา Link ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 6,500…