โรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ

การตรวจ DNA เป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพิสูจน์สัญชาติ การเลือกติดต่อโรงพยาบาลต้องทราบว่า โรงพยาบาลอะไรที่สามารถตรวจเทียบคู่ได้บ้าง เพราะบางโรงพยาบาลไม่มีสารเคมีในกาตรวจสารพันธุกรรมระหว่าง ป้ากับหลาน เป็นต้น ดังนั้นควรจะมีการตรวจสอบก่อนไม่เช่นนั้น จะต้องมีการส่งเอกสารไปมาระหว่างโรงพยาบาลอีก ซึ่งทำให้การตรวจล่าช้าออกไปอีก  ข้อมูลข้างใต้จึงเป็นการรวบรวมโรงพยาบาลที่ให้บริการการตรวจสารพันธุกรรม ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น และเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ โรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์ (บาท) พ่อ แม่ พี่ น้อง ญาติฝ่ายมารดา ญาติฝ่ายบิดา เบอร์ติดต่อ ระยะเวลา Link ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 6,500…

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เยี่ยมบ้านผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน

จากสอบถามเบื้องต้น พบว่าผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนรายนี้มีฐานะยากจน และมีปัญหาสุขภาพ เช่น โรคเบาหวาน แต่ไม่เข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลของรัฐ เพราะติดหนี้โรงพยาบาลจากการผ่าตัดไส้ติ่ง เมื่อหลายปีก่อน

การประชุมช่วยเหลือผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ คณาจารย์และนิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรรวมถึง เจ้าหน้าที่ฯ ที่เกี่ยวข้อง เร่งหารือช่วยเหลือผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน