เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เยี่ยมบ้านผู้ป่วยทุพพลภาพ

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่อบต.ท่าโพธิ์ เยี่ยมบ้านผู้ป่วยทุพพลภาพ