เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เยี่ยมบ้านผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน

จากสอบถามเบื้องต้น พบว่าผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนรายนี้มีฐานะยากจน และมีปัญหาสุขภาพ เช่น โรคเบาหวาน
แต่ไม่เข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลของรัฐ เพราะติดหนี้โรงพยาบาลจากการผ่าตัดไส้ติ่ง เมื่อหลายปีก่อน