ส่งมอบบัตรกองทุนคืนสิทธิ

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ส่งมอบบัตรกองทุนคืนสิทธิแก่ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน