มอบบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ร่วมกับนายทะเบียน มอบบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน