ผู้ดูแลเด็กไร้สถานะทางทะเบียนจดทะเบียนสมรส

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ พาผู้ดูแลเด็กไร้สถานะทางทะเบียนเข้าจดทะเบียนสมรส
ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก