แบ่งปันเรื่องราวการทำงาน

พื้นที่สำหรับแบ่งปันแนวคิด วิธีการทำงาน เพื่อที่จะสามารถลดระยะเวลาการทำงาน เพิ่มความเข้าใจโดยการแบ่งบทเรียนต่าง ๆ ไว้ดังนี้

เอกสารถอดบทเรียน กระบวนการช่วยเหลือผู้มีปัญหาทางสถานะ กรณีศึกษา ตำบลท่าโพธิ์

รายชื่อโรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจสารพันธุกรรม (DNA)

แนวทางการวิเคราะห์สัญชาติ ของ อาจารย์ วีนัส  สีสุข ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียน

การบรรยาย การขอหนังสือรับรองการเกิด (ทร. 20/1)